loho

Fair Play Poker

Adatvédelmi tájékoztató a játékosvédelmi nyilvántartásról

1. Az adatkezelés jogszabályi háttere

 

A játékosvédelmi nyilvántartással összefüggő adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak (a jogszabályok neve után található linken keresztül megtekintheti a jogszabály szövegét):

1. a      szerencsejáték       szervezéséről       szóló       1991.       évi       XXXIV.      törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100034.TV),

2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV),

3. a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet (a                                továbbiakban:                                         Korm.                   rendelet) (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192084.313864).

2. A játékosvédelmi nyilvántartás főbb adatkezelési körülményei

 

2.1. A játékosvédelmi nyilvántartást vezető szerv és szervezeti egység

Név:                  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály (a továbbiakban: NAV SZEF)

Székhely:         1051 Budapest, Sas u. 20-22.

Postacím:       1372 Budapest, Postafiók 431.

E-mail cím:     ki.szef@nav.gov.hu

Honlap:           http://www.nav.gov.hu/nav/szerencsejatek, www.szf.hu

2.2. Az adatkezelés célja

A játékosvédelmi nyilvántartás célja, hogy korlátozzák azon személyek részvételét a szerencsejátékban:

-     akiket a bíróság cselekvőképességüket teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett,

-     akik jelentős önkorlátozó nyilatkozatot tettek.

2.3. Az adatkezelés jogalapja

A játékosvédelmi nyilvántartással összefüggő adatkezelés jogalapja:

-     a bírósági határozaton alapuló korlátozás esetében törvényi felhatalmazás,

-     jelentős önkorlátozó nyilatkozatok esetében a játékos önkéntes hozzájárulása.

2.4. A kezelt adatok köre

A játékosvédelmi nyilvántartás bírósági határozaton alapuló korlátozás esetén tartalmazza:

-     a játékos családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja nevét, azonosító okmány típusát és számát, lakcímét,

-     a bírósági határozaton alapuló korlátozás tényét,

-     a korlátozás határozatlan időtartamát vagy a határozott időtartam kezdő és záró időpontját.

A játékosvédelmi nyilvántartás önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás esetén tartalmazza: - a játékos családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja nevét, azonosító

okmány típusát és számát, lakcímét,

-     az önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás tényét,

-     a játékos által a jelentős önkorlátozó nyilatkozatban megjelölt egy vagy több szerencsejáték fajtát vagy a szervezőket.

2.5. Az adatok forrása

A NAV SZEF a személyes adatokat a bíróság adatszolgáltatásából és a jelentős önkorlátozó nyilatkozatból ismeri meg. A játékkaszinó és kártyaterem üzemeltetők, az online kaszinójáték és távszerencsejáték szervezők [a továbbiakban együtt: szerencsejáték-szervező(k) vagy szervező(k)] a bírósági korlátozás és jelentős önkorlátozó nyilatkozat esetén is a játékosvédelmi nyilvántartás elektronikus kivonatából azonosítják be kódolt formában a személyes adatokat.

2.6. Az adatkezelés időtartama

A NAV SZEF az adatokat és az okiratokat a korlátozás megszűnését, megszüntetését követő 6 évig kezeli.

3. A szerencsejáték-szervező által végzett adatkezelés

 

3.1. Az szerencsejáték-szervező megnevezése

Név: … (a szerencsejáték-szervező neve)

Székhely: … (a szerencsejáték-szervező székhelye)

Postacím: … (a szerencsejáték-szervező postacíme)

E-mail cím: … (a szerencsejáték-szervező e-mail címe)

Honlap: … (a szerencsejáték-szervező honlapja)

3.2. A szerencsejáték-szervező a játékosvédelmi nyilvántartásba elektronikus adatlekérdezés útján – a sérülékeny személy fokozott védelme biztosításának keretében – annak érdekében tekinthet be, hogy megállapítsa, hogy a betekintés időpontjában a játékosvédelmi nyilvántartás alapján a játékos szerencsejátékban történő részvétele korlátozott-e.

A szervező adatlekérdezése törvényi felhatalmazáson alapul, mivel a jogszabályok értelmében a játékos nyilvántartásba vételét megelőzően a szervezőnek kötelessége ellenőriznie, hogy a játékos korlátozás alatt áll-e.

Az adatlekérdezés titkosított formában, kódok felhasználásával történik, a szervező a játékosvédelmi nyilvántartásból közvetlenül személyes adatokhoz nem fér hozzá. A szervező informatikai rendszere a játékos által megadott adatokból (a játékos családi neve és utóneve, születési családi neve és utóneve, anyja neve, azonosító okmány típusa és száma, lakcíme) automatikusan kódot állít elő. Az adatlekérdezés a NAV SZEF által az előírásoknak megfelelő gyakorisággal aktualizált, a szervező rendelkezésére bocsátott, az ugyanezzel a módszerrel kódolt fenti játékos adatokat tartalmazó elektronikus kivonatból történik. Ha az elektronikus kivonat tartalmaz a lekérdezett kódolt adattal megegyező rekordot, akkor a szóban forgó játékos szerepel a játékosvédelmi nyilvántartásban. Ebben az esetben a szervező nem biztosít játéklehetőséget a játékos számára.

A szervező a lekérdezés során nem fér hozzá a korlátozás alapját képző írásbeli okirathoz. Így például a szervező lekérdezés útján nem ismerheti meg a bíróság adatszolgáltatását.

Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdés i) pontja alapján
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A szervező kizárólag a tevékenységi engedélyében szereplő szerencsejáték fajtának megfelelő korlátozásokat látja. A szervező nem ismeri meg a nyilvántartásban szereplő olyan korlátozásokat, amelyekre tevékenységi engedélye nem terjed ki.

4. Az érintett jogai

 

4.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

A játékosvédelmi nyilvántartás esetében a játékos írásban tájékoztatást kérhet a NAV SZEF-től arra vonatkozóan, hogy a NAV SZEF:

-     milyen személyes adatait, -          milyen jogalapon,

-     milyen adatkezelési cél miatt, -    milyen forrásból,

-     mennyi ideig kezeli,

-     és a NAV SZEF kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést.

A játékos írásban tájékoztatást kérhet a szerencsejáték-szervezőtől a játékosvédelmi nyilvántartás használata alapján a szervező rendelkezésére álló adatairól.

Mind a NAV SZEF, mind a szervező a játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben – online kaszinójáték, távszerencsejáték szervező esetén elektronikus levélben – teljesíti.

4.2. A helyesbítéshez való jog

A játékos kérheti, hogy akár a NAV SZEF, akár a szerencsejáték-szervező helyesbítse valamely személyes adatát. Mind a NAV SZEF, mind a szervező a játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben – online kaszinójáték, távszerencsejáték esetén elektronikus levélben – értesíti.

4.3. A törléshez való jog

A játékos mind a NAV SZEF-től, mind a szerencsejáték-szervezőtől kérheti a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a NAV SZEF és a szervező abban az esetben utasítja el, ha a játékosvédelmi nyilvántartásban szereplő személyes adatok kezelése bírósági határozat alapján történik. A szervező a játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben – online kaszinójáték, távszerencsejáték szervezők esetén elektronikus levélben – értesíti.

4.4. A zároláshoz való jog

A játékos törlés helyett kérheti, hogy a személyes adatait a NAV SZEF vagy a szerencsejáték-szervező zárolja. A zárolás addig tart, amíg a játékos által megjelölt adatkezelési cél szükségessé teszi az adatok tárolását.

A játékos személyes adatai (például a jelentős önkorlátozó nyilatkozatának) zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy jogellenes a NAV SZEF vagy a szervező adatkezelése, azonban a játékos által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat a NAV SZEF vagy a szervező ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a NAV SZEF vagy a szervező tovább tárolja a személyes adatot (például a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot vagy annak a játékosvédelmi

Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdés i) pontja alapján
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

nyilvántartás elektronikus kivonata alapján rendelkezésre álló adatát), majd ezt követően törli az adatokat.

4.5. A tiltakozáshoz való jog

A játékos tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a NAV SZEF vagy a szervező személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítja, felhasználja. Így például a játékos tiltakozhat az ellen, ha a szervező a hozzájárulása nélkül a reklám tárgyú üzenetet küld a játékos elérhetőségére.

A játékos tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha azt feltételezi, hogy a NAV SZEF vagy szervező adatkezelésére kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például a játékos nem tiltakozhat az önkorlátozó vagy önkizáró nyilatkozatok 6 évig történő megőrzése ellen, minthogy ezt a kötelezettséget jogszabály írja elő a NAV SZEF és a szervező számára.

5. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

 

5.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása

A játékos az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezheti, így például abban az esetben, ha a NAV SZEF vagy a szervező nem teljesíti az 4. pont szerinti kérelmét.

A NAIH elérhetőségei:

Név:                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím:       1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:           +36 (1) 391-1400

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:     www.naih.hu

5.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

A játékos az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári peres eljárást kezdeményezhet a szerencsejáték-szervező és a NAV SZEF ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a játékos választása szerint – a játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását              és                 elérhetőségét          az        alábbi                        linken                           keresztül           tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdés i) pontja alapján
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

 

Adatvédelmi tájékoztató a játékosvédelmi nyilvántartásról.pdf