loho

Fair Play Poker

GYIK

 

I. Videó felvétel készítése
 

A kártyateremben a játék tisztasága, biztonságos lebonyolítása, a rend és a vagyonvédelem, továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben előírt feladatok végrehajtása érdekében videotechnikai ellenőrzési rendszer üzemel.

A felvételeket a kártyaterem – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabály előírásainak megfelelően – a fenti okokból és célból kezeli, annak biztonságos tárolásáról a törvényben előírtak szerint gondoskodik, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek. A rögzített képi információ kizárólag a hatóságok felé, azok hivatalos megkeresése esetén kerül kiadásra. A kártyaterembe belépő belépésével automatikusan hozzájárul a róla készült kép- és hanganyag fentiek szerinti kezeléséhez.

Az állami adóhatóság törvényben előírt hatósági feladatainak ellátása érdekében a videó-ellenőrzési rendszer által rögzített adatokba betekinthet.

A videó technikai ellenőrzési rendszer által készített videó felvételeket a rögzítéstől számított 45 napig őrizzük meg. Akinek a jogát vagy jogos érdekét a videó felvétel érinti, illetve akit a kártyateremben rendkívüli események, különösen a játékosi panasszal érintett események, illetve a játékossal szemben alkalmazott intézkedések érintenek, a rögzítéstől számított 20 napon belül kérheti, hogy a videó felvételt a kártyaterem panasza kivizsgálásáig ne törölje.

 
II. Regisztráció és beléptetés
 

Érkezéskor a vendég fényképes, személyazonosságát igazoló okmányának és/vagy a korábban megkapott belépőkártyájának adatait a pénztáros összeveti a kártyaterem adatbázisában szereplő személyek adataival.

A belépőkártya két évig érvényes, egyszeri vagy többszöri belépésre jogosít. A belépőkártya át nem ruházható.

A felügyeleti szerv dolgozója és a hatósági feladatokat végző személy is köteles belépéskor a személyazonosságának az igazolására.

A belépőkártya kiállításához a belépőnek a hatályos jogszabályban előírt okmányokat kell bemutatni.

A hatályos jogszabályok alapján a kártyaterem köteles a játékost a kártyaterem területére való belépéskor a törvényben előírt okmányok alapján azonosítani. Amennyiben az ügyfél nem hajlandó személyét azonosítani, a belépését meg kell tagadni.

A Pmt. 16.§ szerint a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles a kártyaterem részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. 

Ha a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. 4.§ (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek. 

A nyilatkozat megtételére a kártyaterem által rendszeresített formanyomtatványon van lehetőség. A formanyomtatvány a recepcióban van elhelyezve.

Amennyiben az ügyfél a nyilatkozattételt megtagadja, a terembe nem léphet be.

A játékos a kártyaterembe történő beléptetésekor a korábbi azonosítása során megadott adatokban bekövetkezett változásokról köteles a kártyatermet tájékoztatni.

A kártyaterembe csak érvényes belépőkártyával (kivételt képeznek azok a látogatók, akiket a kártyaterem vezetője vagy helyettese személyesen vezet be, illetve akik hatósági feladatokat látnak el) lehet belépni, mely át nem ruházható. A látogatók a kártyaterembe való első belépésükkor a pénztárban számítógépes regisztráció során sorszámozott beléptető kártyát kapnak.

A belépőkártyával a kártyaterem az érvényességén belül többször is elhagyható, illetve újra látogatható. A belépőkártya kiállításával a játékos a kártyaterem nyilvántartásába kerül. A belépőkártyákon a beléptető kártya sorszáma, a kártyaterem megkülönböztető jele, logója szerepel.

A belépő személy teljes neve, a kiállítás kelte, a kártya érvényességi ideje a belépőkártya leolvasásakor a beléptető nyilvántartási rendszerből megjeleníthető.

A belépőkártyát a vendég a recepcióban kapja, és azon aláírásával elismeri, hogy a kártyateremben rendszeresített játékok szabályait, továbbá a kártyaterem jelen részvételi szabályzatában rögzített szabályokat betartja, a vezetőség döntéseit, mint végérvényes döntéseket elfogadja.

 

III. A Kártyaterem látogatási rendje

 

A kártyaterem látogatására jogosultak:

- Akik érvényes belépőkártyával rendelkeznek (a kártyaterem nyitvatartási idejében, a belépőkártyán feltüntetett napon),

- akit a kártyaterem vezetője vagy helyettese nem a játékban való részvétel céljából személyesen vezet be,

- azok, akik hatósági feladatokat látnak el,

- akik törvényben előírt személyi adatainak nyilvántartásba vétele, valamint videó felvétel készítéséhez, a videó-ellenőrzési rendszer üzemelése során rögzítendő személyi adatainak kezeléséhez hozzájárulnak. Hozzájárulásuk a kártyaterem látogatásának feltétele.

A kártyaterembe belépő, belépésével fentiekhez automatikusan hozzájárul.

A kártyaterembe nem léphet be:

- 18 éven aluli személy,

- aki első belépése során nem tölti ki és írja alá a Tényleges tulajdonos személyéről szóló nyilatkozatot,

- akik törvényben előírt személyi adatainak nyilvántartásba vétele, valamint videofelvétel készítéséhez, a videó-ellenőrzési rendszer üzemelése során rögzítendő személyi adatainak kezeléséhez nem járul hozzá,

- ittas állapotban lévő, feltételezhetően botrányt vagy balesetet okozó személy, továbbá aki ezért vagy más okból jelenlétével megzavarhatja a rendet, nyugalmat és a játékok menetét,

- Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek egyenruhát viselő tagja, ha nem hatósági feladatainak tesz eleget, 

- a kártyaterembe nem léphet be az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hatálya alatt álló természetes személy. Ezen személyek konszolidált formában elérhető összesített listája az interneten megtalálható (http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm).

- az önkizáró intézkedést tett játékos.

A kártyateremben folyó játékokban nem vehetnek részt:

- A kártyateremben hatósági feladatokat ellátó személyek,

- akit a kártyaterem vezetője vagy helyettese nem a játékban való részvétel céljából személyesen vezet be,

- aki hangoskodik, vagy bármilyen módon zavarja a kártyaterem rendjét,

- aki a kártyateremben megszokott illetve elvárt viselkedési normáknak nem megfelelően viselkedik, megnyilvánulásával zaklatja a kártyaterem vendégeit, megsérti a kártyaterem alkalmazottait vagy azok hozzátartozóit, vagy a kártyaterem tulajdonát rongálja.

A kártyatermet csak megfelelő öltözetben lehet látogatni. Megfelelőnek az az öltözék tekinthető, amely tiszta, rendezett és a közízlést nem sérti.

A kártyaterem helyiségeiben a vendégek sem képi (film, videó, fénykép), sem hangfelvételeket nem készíthetnek, az ilyen eszközöket érkezéskor a pénztárban kell leadni, kivéve a mobiltelefonokat. A mobiltelefon elsősorban telefonálásra használható, kép és hangfelvétel készítése ilyen eszközzel sem megengedett. 

A kártyaterembe nem vihető be semmilyen fegyver, vagy más hasonló jellegű eszköz, továbbá fegyvernek látszó tárgy.

A játék során a vendégek semmilyen műszaki, technikai, elektronikus segédeszközt nem használhatnak.

A kártyaterembe belépő, illetve az ott tartózkodó vendégek kötelesek a vezetőség képviselőinek kérésére azonosítani magukat, illetve igazolványaikat átadni.

A vendégekről felvilágosítást csak a Társaság ügyvezetése vagy meghatalmazottja adhat.

A kártyateremben a vendégeknek a hitel semmilyen formája nem engedélyezhető.

A játékasztalokon tétként csak zseton helyezhető el.

A kártyaterem területén a játékosok csak a kijelölt pénztárban válthatnak zsetont. 

Játszani a játékasztaloknál zsetonokkal lehet, az asztaloknál feltüntetett minimum és maximum tétek között.

A kártyaterem az általa rendszeresített zsetonokat, vagy azok bizonyos típusait bármikor bevonhatja, és újakkal helyettesítheti. A játékból kivont zsetonok érvényüket vesztik.

A játékos a tulajdonában lévő zsetonokat a kártyateremből való távozásakor a pénztárnál tudja visszaváltani.

 

IV. A borravaló elfogadásának szabályai

 

A kártyateremben keletkezett borravaló olyan pénzösszeg, amelyre a kártyateremnek nincs közvetlen ráhatása. A borravaló harmadik személytől, a játékostól származik. Borravalónak az tekinthető, amit a játékos minden kétséget kizáróan a kártyaterem alkalmazottainak borravaló címén ad.

A kártyateremben a borravaló elfogadása kizárólag a kártyaasztalnál és a pénztárban történhet, kártyaasztalnál kizárólag zsetonként, a pénztárnál készpénzként és zsetonként fogadható el a borravaló.

Az alkalmazottnak közvetlenül felajánlott borravaló elfogadása tilos!

 

V. Vitás kérdések rendezésének módja

 

A kártyaterem két vendég játékasztalon kívüli vitája esetén semmifajta felelősséget nem vállal és azok rendezésében nem vesz részt.

A játékasztaloknál a játék közben felmerült viták rendezése a következőképpen történik: első fokon az asztalnál folyó játékért elsősorban felelős játékvezető jogosult a vitát elrendezni, amely a kártyaterem és a vendég, illetve két vendég között keletkezik.  Amennyiben a döntéssel a vendég(ek) nem ért(enek) egyet, úgy másodfokon a teremvezető  jogosult dönteni, amely a vendégnek a beléptető kártyán aláírt nyilatkozatának megfelelően végérvényes, ez ellen további felvetés nem tehető. 

Azt a játékost, aki viselkedésével zavarja a játék menetét, a kártyát összegyűri, a kártyát és a zsetont dobálja, a kártyaterem tulajdonát rongálja, a játékvezetőt vagy a terem személyzetének bármely más tagját szidalmazza és/vagy fenyegeti a teremvezetőnek jogában áll a következő szankciókkal súlytani:

- első esetnél kiültetésre kerül egy körre a versenyből/a készpénzes asztaltól,

- második esetnél kiültetésre kerül egy órára a versenyből/készpénzes asztaltól,

- harmadik esetnél a játékos zsetonjainak visszaváltására kötelezhető, a versenyből kizárható és a teremben nem tartózkodhat tovább az adott játéknapon.

Az a játékos, aki a kártyaterem tulajdonában lévő kártyákban kárt tesz, azokat dobálja vagy összegyűri, kötelezhető a kár megfizetésére. A teremvezető egy kártya megrongálása esetén a játékost 2 000 Ft megfizetésére kötelezheti, amit a játékos felszólításra köteles a pénztárban befizetni. Amennyiben ezen felszólításnak nem tesz eleget, úgy kötelezhető zsetonjainak visszaváltására, a versenyből kizárható, és a teremben nem tartózkodhat tovább az adott játéknapon (hiv. Ptk. 6:519. § Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható).

A vitás kérdések rendezésénél a kártyaterem vezetősége felhasználja a videó kamerák által rögzített kép- és hanganyagot.

 

A fent leírtak be nem tartása KITILTÁST vonhat maga után!

 

*** FAIR PLAY POKER CLUB ***